วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ปี 2555


รับสมัคร
วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
8 พฤษภาคม 2555
สอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555


จำหน่ายแนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) จำนวน 400 ข้อ มีเฉลยพร้อมคำอธิบายทุกข้อ
เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
2. พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
5. พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเิติม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเิติม
7. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเิติม

<< ราคา 50 บาท >>

* แนวข้อสอบเป็นรูปแบบไฟล์ PDF จะจัดส่งให้ทางอีเมล ดาวน์โหลดเสร็จสามารถเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์หรือจะปริ้นเป็นเอกสารออกมาอ่าน ก็ได้ค่ะ